นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

61 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2553

การศึกษา
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ University of Udaipur ประเทศอินเดีย
  • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
  • Cost Accountant, Institute of Cost & Management Accountants of India ประเทศอินเดีย
  • หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) ประเทศอินเดีย
หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ: 47 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

  • ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

196,631 หุ้น หรือ 0.004%