นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

59 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 มิถุนายน 2563

การศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
  • หลักสูตร The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013
  • หลักสูตร The Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 16/2013
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

 • 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท ท๊อป ที 2015 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการและเหรัญญิก, มูลนิธิรากแก้ว
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการธรรมาภิบาล, ธนาคารแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี -