นายยาโชวาดัน โลเฮีย

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร
กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง *
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล
* มีผลตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2562

อายุ

31 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 เมษายน 2562

การศึกษา
 • ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจด้านวิศวกรรม Warwick Business School, Warwickshire ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • กรรมการ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Medco Plast Co. for Packing & Packaging systems (S.A.E.) ประเทศอียิปต์
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
 • 2552 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี -