นางสุจิตรา โลเฮีย

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

54 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย
 • Owner President Management Program Harvard Business School
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ: 18 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ประธานกรรมการ กรรมการ และ Commissioner ของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) (9 บริษัท)
 • กรรมการ, Viraa Limited
 • กรรมการ, Capialla Limited
 • กรรมการ, QAMA Investments Limited
 • กรรมการ, Aurelius Holdings Limited
 • กรรมการ, Vega Aviation Limited
 • กรรมการ, Brookgrange Investment Limited
 • กรรมการ, Auctus Holdings Limited
 • กรรมการ, บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
 • กรรมการ, VOX Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี - (ถือหุ้นโดยคู่สมรส 10 หุ้น หรือ 0.000%)