คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ