คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
ดร.ศิริ การเจริญดี
ดร.ศิริ การเจริญดี
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
นายคณิต สีห์
นายคณิต สีห์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ