บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การถูกร้องเรียนหรือถูกสอบสวนในเรื่องดังกล่าว

ประเด็นหลักที่ครอบคลุมภายใต้กฎหมายการต่อต้านการผูกขาด ได้แก่

  • การกำหนดราคาและการฮั้วประมูล
  • การแบ่งตลาด
  • การเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ