อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อมูลและระบบทางการเงินของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั่วโลก มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระดับสากล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดทำและบันทึกงบการเงินให้เป็นเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย (GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานที่มีการบังคับใช้อื่นๆ หน่วยงานย่อยแต่ละแห่งมีการตั้งผู้แทนและผู้มีอำนาจกำกับทางการเงิน ซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจนถึงประเภทการอนุมัติและสั่งจ่ายเงิน รวมทั้งระดับการอนุมัติ

งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ ได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั่วโลกให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ