นายอาลก โลเฮีย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ในปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าไอวีแอลจะมีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ในขณะเดียวกันเราจะรักษาสมดุล ผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ในขณะเดียวกันเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่ทำอยู่แล้ว ซึ่งล้วนแล้วแต่อาศัยความมุ่งมั่น พลังงานและความแข็งแกร่ง - และนี่คือทุกสิ่งที่เรามี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สาระสำคัญของไอวีแอลในปี 2563 เป็นการบรรจบกันของแนวคิดที่ชัดเจนและมีความสำคัญ 2 ประการ ประการแรกการเพิ่มความสำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกและบทบาทในการเป็นผู้นำของไอวีแอลในระบบนิเวศเศรษฐกิจนี้ประการที่ 2 การปรับเปลี่ยนและขยายกลุ่มธุรกิจของไอวีแอล เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทจะมั่นคงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์หรือกลุ่มธุรกิจที่พร้อมรับมือกับทุกช่วงของการดำเนินธุรกิจ

การทบทวนและมุมมองจากภายใน ในปี 2562

จากแรงกดดันที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในระดับสังคมในเรื่องพลาสติก ซึ่งความเป็นจริงนั้นผลิตภัณฑ์หลักของเรา PET ยังคงเป็นพลาสติกเพียงชนิดเดียวที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% และสามารถนำไปผลิตขวดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่น แก้ว หรืออลูมิเนียม หลังจากการแบนพลาสติกของจีนในปี 2561 หลายประเทศทั่วโลกเริ่มแบน “การใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง” สภาวะกดดันทางการเมืองและสังคมต่อพลาสติกและการรีไซเคิลกลับสร้างโอกาสที่ดีให้ไอวีแอลได้ขยายการลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลและส่งผลดีต่อการริเริ่มใหม่ๆ ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก ผมได้ให้คำมั่นกับมูลนิธิ Ellen MacArthur ไว้ว่าเราจะรีไซเคิลให้ได้ถึง 750,000 ตันภายในปี 2568 นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราเข้าใจว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลลบต่อธุรกิจ PET ของเราที่เติบโตถึง 1,000,000 ตันต่อปี และจะยังคงเติบโตควบคู่ไปกับวัสดุรีไซเคิล

ในปี 2562 บริษัทเคมีภัณฑ์หลายแห่งรวมถึงไอวีแอลต้องเผชิญหน้ากับผลประกอบการที่ค่อนข้างท้าทายอย่างไรก็ตามภาพรวมของบริษัทฯยังถือว่าเป็นบวกเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นและการเติบโตของสังคมเมืองที่ช่วยสนับสนุนความต้องการโพลีเอสเตอร์และผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่าไอวีแอลยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการบริหารและใช้ประโยชน์จากที่ตั้งการดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วโลกการมุ่งเน้นที่ลูกค้าและความหลากหลายทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ปี 2562 ยังเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการเมืองและเหตุการณ์มากมายทั่วโลก อาทิ สงครามการค้าจีนที่ยืดเยื้อ ความไม่แน่นอนของ Brexit และการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้ส่งผลให้การบริโภคเติบโตลดลง อันเป็นผลให้ตลาดเคมีและปิโตรเคมีทั่วโลก

มีการเติบโตที่ต่ำกว่าช่วงขาขึ้นของวัฏจักรธุรกิจเคมีภัณฑ์ในช่วงปี 2558-2561 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนี้ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และกลุ่มธุรกิจของไอวีแอลนั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับปัจจัยด้านเหล่านี้ในระดับหนึ่ง ผลกระทบจากสงครามการค้าก่อให้เกิดการกระจายของการไหลเวียนทางการค้าในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจำนวนมาก และนี่ถือเป็นการสร้างโอกาสสำหรับไอวีแอลในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มีความมั่นคงและกระจายตัวในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

ธุรกิจ Integrated Oxides ในกลุ่ม Olefin ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ไอวีแอล มีความได้เปรียบทางต้นทุนเหนือเอเชีย และธุรกิจ Integrated PET ของเรายังได้รับประโยชน์จากราคาพรีเมียมจากกลไกราคาเสมือนการนำเข้า กำลังการผลิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงจุดสูงสุดของวัฏจักรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้น ส่งผลต่ออัตราการดำเนินงานและอัตรากำไรที่ลดลงในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยตำแหน่งที่แข็งแกร่งของไอวีแอลในด้านต้นทุน ประกอบกับความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ทำให้เรายังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนสูงสุด

ผลการดำเนินงานของไอวีแอลในปี 2562

ปริมาณการผลิตของไอวีแอลเพิ่มขึ้นจาก 10.4 ล้านตัน ในปี 2561 เป็น 12.4 ล้านตันในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบปีต่อปีแสดงถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงสุดเท่าที่เราเคยมีมา ซึ่งเติบโตจาก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 1.38 พันล้านเหรียญสหรัฐจากตัวเลขประมาณการณ์ในปี 2562 โดยปัจจุบันบริษัทฯมีโรงงานอยู่ทั้งหมด 119 แห่งใน 33 ประเทศ 6 ทวีปหลักทั่วโลก มีพนักงานทั้งหมด 23,851 คน TRIS ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ AA-หลังจากการประกาศการเข้าซื้อกิจการบางส่วนของบริษัท Huntsman หรือ Spindletop แสดงให้เห็นถึงนโยบายทางการเงินที่รอบคอบของเรา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 15,000 ล้านบาทและออกใหม่ด้วยดอกเบี้ยที่ลดลง 200 bps นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสินเชื่อสีเขียวเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยจากธนาคารมิซูโฮในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจูงใจให้บริษัทฯ ขยายโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป แม้ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จะส่งผลกระทบต่อการแปลงผลกำไรแต่บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเราในระดับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

เมื่อดูตัวเลขทางการเงินของเราในปี 2562 นั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ทำกำไรได้ต่ำกว่าเป้า อะไรคือสาเหตุและเราจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรเราเริ่มทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมไอวีแอลให้มีความพร้อมสำหรับอนาคต

 • จากการที่ราคาผลิตภัณฑ์และกำไรปรับตัวลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในปี 2562 ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยสำคัญซึ่งทีมผู้บริหารของเรามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อลดจำนวนวันของสินค้าคงคลัง จึงเป็นการหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนมูลค่าสินค้าคงคลังตามราคาตลาดในอนาคต
 • การปิดตัวชั่วคราวอย่างกระทันหันของสินทรัพย์ในตะวันตกของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งทางทีมพัฒนาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน ได้เดินหน้าเร่งพัฒนาความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องจักร การนำหลักการ Lean Six Sigma มาใช้การส่งเสริมการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขณะเดียวกันมุ่งเน้นการปรับปรุงต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 • เราประสบความสำเร็จในการเริ่มดำเนินงานของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ในรัฐหลุยส์เซียนา ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้โรงงานจะเร่งการผลิตให้เต็มกำลังในไตรมาสแรกของปี 2563
 • กลุ่มธุรกิจเส้นใยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์ แต่ยังสามารถทำกำไรตามที่คาดการณ์ ซึ่งทางทีมผู้บริหารได้พัฒนาแผนธุรกิจเชิงรุกแต่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์และสร้างการเกื้อหนุนทางธุรกิจเพิ่มเติมจากการบูรณาการทางธุรกิจของไอวีแอล
แรงผลักดันด้านกลยุทธ์ - การปรับเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ ซึ่งเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของไอวีแอล ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Surfactants มูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐของบริษัท Huntsman ในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และออสเตรเลีย การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2563 และช่วยเสริมกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความสมดุลอยู่แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์และเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ สินทรัพย์ดังกล่าวของ Huntsman ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นภายใต้บริษัทเดียวและเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิว ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโต รองรับลูกค้าในหลายกลุ่ม อาทิผลิตภัณฑ์การดูแลส่วนบุคคลผงซักฟอกสีเกษตรกรรมสารยึดติดและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสเพิ่มเติมในการเข้าสู่ธุรกิจโพลียูรีเทนและออกซีฟูเอล การปรับเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจนี้สร้างหลักความมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนของบริษัท (ROCE) ที่ร้อยละ 15 ภายในปี 2566

ห่วงโซ่คุณค่า กำลังการผลิต (ล้านต้น) จำนวนโรงงาน บุคลากร เงินลงทุนสุทธิ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
อะโรมาติกส์ 13.0 59 9,112 5,028
โอเลฟินส์ 4.2 10 1,335 3,535
เส้นใย 2.3 50 14,022 2,565
ไอวีแอล 19.5 119 24,469 11,128

สินทรัพย์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในกลุ่ม ได้แก่

 • การซื้อสินทรัพย์รีไซเคิล 2 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีกำลังการผลิตรวม 71,000 ตัน ประกอบด้วยบริษัท Custom Polymers PET และ Green Fiber International (GFI) เป็นการเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถของไอวีแอลในการขับเคลื่อนโซลูชั่นระบบปิดที่ยั่งยืนและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยบริษัท Custom Polymers PET จะผลิตเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิลและเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัท GFI ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิล จะผลิตเกล็ดพลาสติก PET ที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจเส้นใยในประเทศบราซิลเป็นครั้งแรก จากการเข้าซื้อ บริษัท M&G Fibra ซึ่งเป็นโรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล  กำลังการผลิตรวม 75,000 ตันต่อปี นับเป็นโอกาสที่โดดเด่นสำหรับไอวีแอลในการจัดตั้งธุรกิจในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้และประสบความสำเร็จในการสร้างการเกื้อหนุนทางธุรกิจระหว่าง M&G Fibra และสินทรัพย์ PET ที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี 2561
 • บริษัทฯ เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Invista Germany ซึ่งธุรกิจที่มีความเฉพาะ ส่งผลให้เรามีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ โดยสามารถทำตลาดใต้ทั่วโลก นอกจากนี้ สินทรัพย์นี้ยังมีความเหมาะสมกับโรงงานในกลุ่มของเราที่ตั้งอยู่ใน South Carolina ที่เราเข้าซื้อตั้งแต่ปี 2555 โรงงานดังกล่าวนี้จึงถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ PET
 • บริษัทฯ เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Indo Rama Synthetics ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลในกลุ่มตลาดสำหรับที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย อินเดียเป็นตลาดโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยมีการบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ต่อปี
 • บริษัทฯได้รวมกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของเราในตลาดแอฟริกาเข้าด้วยกันจากการเข้าซื้อกิจการ Bepak Nigeria กำลังการผลิต 18,000 ตันต่อปี
 • บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ Sinterama ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในรถยนต์และเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายสีที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยโรงงานในประเทศอิตาลี บราซิล จีน และบัลแกเรีย
 • จากการขยายกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides ผ่านการเข้าซื้อกิจการในโครงการ Spindletop ส่งผลให้ปัจจุบันไอวีแอลมีกลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอะโรเมติกส์ กลุ่มโอเลฟินส์ และกลุ่มเส้นใย ความหลากหลายและความยืดหยุ่นนี้เองปฏิรูปไอวีแอลให้เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และหลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่มุ่งเน้นปิโตรเคมีเพียงอย่างเดียว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - ไอวีแอลขับเคลือนไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ไอวีแอลบรรลุความสำเร็จในหลายเรื่องที่สำคัญในปี 2562 เราได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ในดัชนีความยั่งยืนตาวโจนส์ระดับโลก (DJSI World Index) ท่ามกลางบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI ในตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล เรายังคงอันดับเครดิต MCI EG ไว้ที่ระดับ BB ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series โดยได้รับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ รวมทั้งได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากบริษัท โคคา-โคล่า ในงาน Coca-Cola Supplier Summit 2019 ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ FuTuRePET Single Pellet Sustainability Solution (SPSS) ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ ล้วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ฝ่ายบริหารของไอวีแอลยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการมุ่งเน้นที่ลูกค้าความมุ่งมั่นและการตอบสนองต่อนวัตกรรมและความยั่งยืน ในระหว่างปี EcoVadis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการจัดซื้ออย่างยั่งยืน จัดให้เราเป็นหนึ่งในร้อยละ 3 ของผู้ผลิตอันดับต้นที่ได้รับการยอมรับในระดับโกลด์ การจัดอันดับนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯในการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชนจริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มบริษัท SET50 และ GICS100 Chemical Companies จากการประเมิน ESG ของ Bloomberg ความสำเร็จทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่การสตการปล่อยก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนยังคงเป็นคำสำคัญที่ธุรกิจเรายึดถือ เป็นเหมือนสิ่งที่กำหนดทิศทางกลยุทธ์ การดำเนินงาน ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนปกป้องสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งลดความเสี่ยง และสร้างความผูกพันเชิงบวกให้กับพนักงาน

ไอวีแอลมุ่งสู่ความพร้อมในอนาคต

กลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นไปที่การเติบโต เป้าหมายของเราคือการรักษาการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืน บริษัทฯ จะลงทุนในที่ที่มองเห็นโอกาสในการเติบโต และตรงกับความสามารถของเรา ในขณะเดียวกันเรายังคงลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องทุกจุดที่เหมาะสม ด้วยตำแหน่งผู้นำระดับโลกของเราใน PET เราได้กำหนดเป้าหมายภายในบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและได้จัดตั้งทีมงานที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจรีไซเคิลภายใต้การนำของหนึ่งในคณะกรรมการไอวีแอล ผมยินดีที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของทีมที่ต้องการจะสร้างชื่อของเราในการรีไซเคิลไปทั่วโลกโดยมุ่งหวังจะสร้างธุรกิจระดับโลกที่มีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งทำให้เกิดโมเดลธุรกิจที่มีนวัตกรรมและมีความสามารถในการทำกำไร ในปีนี้บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (CSO) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง Indorama Management Council (IMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และอาวุโสที่สุดของไอวีแอล เรายังได้ริเริ่มการพัฒนาคนเก่งด้วยการจัดตั้ง Indorama Business Council (IBC) ที่ซึ่งผู้นำรุ่นต่อไปของไอวีแอลใต้มีพื้นที่ในการพัฒนาแนวคิดไปสู่ชัยชนะและพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา โครงสร้างทั้งสองของ IMC และ IBC ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพและความสามารถระดับสูง เพื่อการวางแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารของไอวีแอล ผมยังได้พบกับผู้จัดการรุ่นใหม่ที่มากด้วยความสามารถ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจจากโครงการ V-Lead ซึ่งนำโดยซีอีโอกลุ่มธุรกิจของเรา

กลยุทธ์ใหม่ของเราครอบคลุมการให้ความสำคัญในด้านใหม่ ๆ อาทิ การปรับใช้ ERP ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในการทํางานแต่ละส่วนเรามุ่งเน้นการยกระดับและกลายมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา ในปี 2562 เราได้พิจารณาแล้วว่าจะมีการใช้ S/4 Hana ซึ่งเป็นระบบ ERP ของ SAP ในกลุ่มบริษัทของเรา ไอวีแอลเติบโตอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและในขณะนี้เราจำเป็นต้องใช้ ERP ในทุกภาคส่วนอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้ ERP อย่างเต็มรูปแบบที่จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปีนั้นจะช่วยลดต้นทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและทำให้ธุรกิจของเรามีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เราได้ระดมทีมข้ามสายงานสำหรับโครงการระดับโลกนี้และวางแผนที่จะทำให้สำเร็จภายใน 3 ปี

เนื่องจากองค์กรนั้นส่วนใหญ่เติบโตจากภายนอก เราจึงมีกลยุทธ์ในการเพิ่มบทบาทและมูลค่าทางการเงินของเราผ่านโครงการการเปลี่ยนแปลงหลายโครงการ ซึ่งบางส่วนมีการเชื่อมโยงภายใต้ระบบ ERP เดียวกัน เรากำลังพัฒนาระบบหลังบ้านในประเทศอินเดียและเม็กซิโก เพื่อให้ทั่วโลกสามารถใช้บริการร่วมกันและปรับปรุงการติดต่อกับลูกค้าและซัพพลายเออร์

เป้าหมายระยะกลางของเรา

จากการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของปี 2561 เราได้เจอกับความผันผวนในปี 2562 นอกเหนือจากประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์กำลังประสบกับปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน ส่งผลให้เกิดความกดดันต้านกำไรตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า อย่างไรก็ตาม เรามีประสบการณ์กับสถานการณ์ดังกล่าวในอดีต และทีมผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นในการคิดอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดี เพื่อเสริมสร้างกลุ่มธุรกิจและเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อให้พร้อมรับมือกับความผันผวนในระยะสั้นการเพิ่มมูลค่าของเราเกิดขึ้นเฉพาะในไอวีแอลเท่านั้น อันเป็นผลจากขนาดธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลก ความหลากหลายของที่ตั้งทางธุรกิจ การเกื้อหนุนระหว่างธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างองค์กรแบบลีน ความเชื่อในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ในขณะเดียวกัน เรายังตระหนักถึงความท้าทายและอุปสรรคและได้เตรียมแผนการรับมือไว้แล้ว ทีมผู้บริหารของเรากำลังวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์และเพิ่มประสิทธิภาพการเกื้อหนุนทางธุรกิจให้เต็มที่ ตลอดจนเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรักษาไว้ซึ่งตำแหน่งผู้นำของเรา

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจไอวีแอลเป็นไปอย่างราบรื่นและรอบคอบผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเราที่ทุ่มเททำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการตรวจสอบและประเมินสินทรัพย์เป้าหมายและปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ Spindletop ธุรกรรมขนาดใหญ่และซับซ้อนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและเราจะใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนทางธุรกิจสูงสุดด้วยการบูรณาการกับสินทรัพย์ Integrated Oxides ของไอวีแอลที่มีอยู่ปัจจุบันและพัฒนาธุรกิจปลายน้ำในส่วนผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวเพิ่มเติมในอนาคตเมื่อประสบความสำเร็จธุรกิจนี้จะกลายเป็น “แกนหลัก” ของไอวีแอลควบคู่ไปกับธุรกิจ Integrated PET บริษัทฯได้ประกาศโครงสร้างทีมผู้นำธุรกิจ Integrated Oxides ใหม่และเป้าหมายหลักนั้นยังคงเป็นการจัดตั้งการเรียนรู้ข้ามสายการปฏิบัติงานและความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ในแบบของไอวีแอล

ในขณะที่โรงงานก๊าซแครกเกอร์ที่ Lake Charles ได้เริ่มต้นการดำเนินงานอย่างราบรื่น ส่งผลให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะในการเพิ่มประโยชน์จากการบูรณาการระว่างโรงงาน Lake Charles, Clear Lake และ Port Neches ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าถึงวัตถุดิบที่มีราคาถูกในบริเวณชายฝั่งสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ เรายังมีสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะทางหลายอย่างในธุรกิจ PET และเส้นใยของเราซึ่งพร้อมด้วยทีมงาน R&D ที่มากด้วยประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังได้วางแผนที่จะขยายการพัฒนาธุรกิจและการสร้างแบรนด์กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุการเติบโตตามเป้าทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจ

สินทรัพย์ทั่วโลกของเราทั้งในธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจ Integrated Oxides และธุรกิจเส้นใย ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพล้นเหลือที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมไปยังการใช้งานใหม่ๆ ด้วยเงินลงทุนที่ต่ำจึงเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตธุรกิจใกล้เคียงและยังเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพและน่าสนใจทั้งในแง่ของขนาดและความหลากหลายของรูปแบบธุรกิจ

ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศที่ดีกว่า

ด้วยกลุ่มธุรกิจที่มีความสมดุลของเรา เสริมด้วยแนวโน้มการเติบโตของอุปสงค์ที่เป็นบวก ผมยังมีความเห็นในเชิงบวกต่ออนาคตของไอวีแอล ทีมผู้นำของเรายังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในประเด็นสำคัญในด้านการจัดสรรทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงการยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างที่แตกต่างกัน โดยทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนขององค์กร ชัยชนะนั้นอยู่ใน DNA ของเราและเราจะพยายามทุกวิถีทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเราทุกฝ่าย

ผมอยากแบ่งปันกับทุกท่านถึงวิธีการที่เราจะใช้เพื่อส่งมอบผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในช่วง 4 ปีข้างหน้า เรามีการจัดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นใน 5 ด้าน อันประกอบด้วย

 1. การปรับเปลี่ยนต้นทุน: จากการริเริ่มโครงการโอลิมปัสไอวีแอลตั้งเป้าว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนราว 350 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 ผ่านกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 2. การใช้สินทรัพย์ให้เต็มศักยภาพ: ไอวีแอลมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตสูงสุดและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรด้วยการรักษาความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการดึงศักยภาพของสินทรัพย์ที่เข้าซื้อและดำเนินงาน
 3. การเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง: ธุรกิจหลักของเรามีรากฐานที่มั่นคงการใช้ประโยชน์จากธุรกิจเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพ จึงสามารถเกิดขึ้นได้จากการขยายการเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมการให้บริการลูกค้าและยกระดับกำไรซึ่งโดยมากการขยายไปยังธุรกิจใกล้เคียงนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากมาย แต่ในขณะเดียวกันทำให้เกิดการเกื้อหนุนทางการบริหารและทางธุรกิจ
 4. ความเป็นผู้นำในธุรกิจรีไซเคิล: นี่เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะผนวกจุดแข็งของวัสดุ PET ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เข้ากับความต้องการ PET รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นน้ำและบริษัทในอุตสาหกรรมใกล้เคียง เราให้คำมั่นที่จะแสดงออกถึงบทบาทและหน้าที่ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของเสียและการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจการหมุนเวียน
 5. การพัฒนาความเป็นผู้นำ: ประเด็นสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่น้อยเราต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะของผู้นำในองค์กร ในปี 2562 เรามีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคลและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ เราส่งเสริมความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์ เพื่อทำงานเคียงคู่กับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำเครื่องมือและตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารธุรกิจและนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในทศวรรษหน้า

การพัฒนาใน 5 ด้านที่สำคัญดังกล่าว เกิดจากความมุ่งมั่นของทีมผู้นำและคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าไอวีแอลจะมีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ในขณะเดียวกันเราจะรักษาสมดุล ผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ในขณะเดียวกันเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่ทำอยู่แล้ว ซึ่งล้วนแล้วแต่อาศัยความมุ่งมั่น พลังงานและความแข็งแกร่ง - และนี่คือทุกสิ่งที่เรามี

เราอยู่ในจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของไอวีแอล เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะน้ำทางไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้จัดลำดับความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปสู่ยุคใหม่ของธุรกิจและเทคโนโลยีในทศวรรษ 2020 เพื่อรักษาความสัมพันธ์ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นของเราและต่อสังคม

“เรามีกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีทักษะและความมุ่งมั่นที่จำเป็น ในการทำให้ไอวีแอลมีความพร้อมสำหรับอนาคต”

ผมและคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา และยังคงขอบคุณผู้ถือหุ้นของเราสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

“ความต้องการในปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นอุปสรรคสำคัญของความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญนั้นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคลและระบบไปพร้อมๆ กัน”

- สก็อต เคลเลอร์ และ บิล เชนนิ่งเกอร์

ด้วยความเคารพ

นายอาสก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ