ในปี 2557 บริษัทฯ มีการกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายในกลุ่มเกิดความสอดคล้อง และมุ่งตอบสนองประเด็นทางสังคม ในการกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรารวบรวมประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการการบริจาคเพื่อการกุศล มุ่งเน้นในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่และความมั่งคั่งของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ

นวัตกรรม

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

การยอมรับจากชุมชนและสังคม

มุ่งให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางลบต่อชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน เราให้คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อปกป้องธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ อันได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet) และความมั่งคั่ง (Prosperity) เพื่อให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ประกอบด้วย

Creating Shared Value (CSV) Strategy

To be a world-class chemical company, Indorama Ventures (IVL) believes that the Company has a critical role to play in moving both business and society forward. For us, the long-term and sustainable growth comes only through focusing on the benefits we can bring to the people and the communities in which we operate. Creating Shared Value (CSV) is an essential way for us to balance economic and social commitments in a meaningful way. CSV is defined as the company’s initiatives of creating economic value and enhancing competitiveness while simultaneously advancing the economic, environmental and social conditions of the societies in which we operate. By adopting CSV principles, we focus our efforts on CSR programs that align with our business needs and knowledge while at the same time addressing social challenges and take steps further to create shared value across the entire value chain.

Our Global Approach of Creating Shared Value

Indorama Ventures’ global approach to CSV is a business-driven approach we see the opportunity to make social responsibility work profitable and bring long-term shared value to our stakeholders and society. We are aligning with the Sustainable Development Goals (SDGs) and our key Corporate Social Responsibility themes.