นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

64 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 เมษายน 2562

การศึกษา
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย
 • ปริญญาโท M.Sc (Petroleum Engineering) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.Sc (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002
  • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2009
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL), รุ่นที่ 3 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Board Risk Governance Training โดย Control Risks ปี 2565
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2562 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการและประธานอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
 • 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.), สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการใน Board of Trustees, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: 100,000 หุ้น หรือ 0.002%

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -