นายระเฑียร ศรีมงคล

 • ประธานกรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” (รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย
 • ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 51/21)” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประเทศไทย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย
 • หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP), Lausanne สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ปี 2565
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • Board Risk Governance Training โดย Control Risks ปี 2565
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 19/2008
  • หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director Program รุ่นที่1/2009
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการมีอำนาจ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: 991,400 หุ้น หรือ 0.018%

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -