นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 มิถุนายน 2563

การศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
  • หลักสูตร The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013
  • หลักสูตร The Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 16/2013
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
  • หลักสูตร Directors Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2020 (Dry Run)
 • Board Risk Governance Training โดย Control Risks ปี 2565
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และการลงทุน และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2561 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ท๊อป ที 2015 จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี -

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -