นายยาโชวาดัน โลเฮีย

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธาน ESG Council

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

35 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 เมษายน 2562

การศึกษา
 • ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจด้านวิศวกรรม Warwick Business School, Warwickshire ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 8 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • กรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (5 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี -

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -