นางสุจิตรา โลเฮีย

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

57 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย
 • Owner President Management Program Harvard Business School
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 19 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 • กรรมการ และ Commissioner ของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)
 • กรรมการ, Canopus International Limited
 • กรรมการ, บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
 • ประธาน, มูลนิธิไอวีแอล
 • กรรมการ, Volta Circle Limited
 • กรรมการ, Viraa Limited
 • กรรมการ, Capialla Limited
 • กรรมการ, QAMA Investments Limited
 • กรรมการ, Aurelius Holdings Limited
 • กรรมการ, Vega Aviation Limited
 • กรรมการ, Brookgrange Investments Limited
 • กรรมการ, Auctus Holdings Limited
 • กรรมการ, บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
 • กรรมการ, VOX Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี - (ถือหุ้นโดยคู่สมรส 1,000,010 หุ้น หรือ 0.018%)