นางสุจิตรา โลเฮีย

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

58 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย
 • Owner President Management Program Harvard Business School
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 21 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • กรรมการ และ Commissioner ของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)
 • กรรมการ Canopus International Limited
 • กรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
 • ประธาน มูลนิธิไอวีแอล
 • กรรมการ Indazio Holdings Limited
 • กรรมการ Lumenis Investments Limited
 • กรรมการ Volta Circle Limited
 • กรรมการ Viraa Limited
 • กรรมการ Capialla Limited
 • กรรมการ QAMA Investments Limited
 • กรรมการ Aurelius Holdings Limited
 • กรรมการ Vega Aviation Limited
 • กรรมการ Brookgrange Investments Limited
 • กรรมการ Auctus Holdings Limited
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
 • กรรมการ VOX Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี -

การถือหุ้นทางอ้อม: 1,000,010 หุ้น หรือ 0.018%