นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว)

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

64 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2553

การศึกษา
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ University of Udaipur ประเทศอินเดีย
 • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
 • Cost Accountant, Institute of Cost & Management Accountants of India ประเทศอินเดีย
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) ประเทศอินเดีย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • หลักสูตร E-learning CFO Orientation Accounting and Financial Preparation (CFO’s Orientation Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2564
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 54 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 • ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

555,959 หุ้น หรือ 0.010%