นายเคลาซ์ โฮลซ์

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ

57 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2565

การศึกษา
  • ปริญญาตรี Economics and Marketing, Swinburne University ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 1 แห่ง

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • 2556 - 2563
    กรรมการผู้จัดการ - Trevira GmbH
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี -