นายเคลาซ์ โฮลซ์

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ

58 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2565

การศึกษา
  • Business Administration, the University of Applied Sciences, Wiesbaden.
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 2 แห่ง

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

  • 2565 - ปัจจุบัน
    กรรมการผู้จัดการ, Indorama Germany GmbH
  • 2556 - ปัจจุบัน
    กรรมการผู้จัดการ, Trevira GmbH
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี -

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -