นายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ท

 • ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives

ตำแหน่ง

ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives

อายุ

56 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2565

การศึกษา
 • ปริญญาโทสาขาการศึกษา Cambridge University
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี Teesside University
 • Manufacturing Leaders Programme
 • TPM, RCM maintenance and reliability improvement
 • Bain and BCG program and change management
 • McKinsey consultants TOPS manufacturing improvement
 • Techniques for Continuous Improvement Teams
 • Belbin, McBerr and SHL personal psychology assessments
 • Work Structuring organisation development
 • Neuro linguistic programming
 • Kepner Tregoe project management and techniques of capex estimation
 • IOSH managing safely certificate
 • BST Leadership in safety
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ : 11 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited
 • 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Ventures Holdings Pty Ltd
 • 2565 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการ, Oxiteno USA LLC
 • 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
 • 2564 - ปัจจุบัน
  ประธาน, Indorama Ventures OGL Holdings LP
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Ventures Oxides International LLC
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Ventures Propylene Oxides LLC
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Ventures Oxides LLC
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
 • 2563 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการ, Indorama Ventures Olefins LLC
 • 2542 - 2563
  รองประธาน Global, Huntsman Corporation
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี -

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -