นายโรเบอร์โต้ เบททีนี

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

อายุ

59 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2562

การศึกษา
  • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The University of Modena ประเทศอิตาลี
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวน 25,817 หุ้น (0.000%)