ดร. ดีพัก พาริค

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
  • สมาชิกคณะอนุกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สมาชิกคณะอนุกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง *
* มีผลตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2562

อายุ

57 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2562

การศึกษา
  • Ph.D. degrees in Polymer Science and Engineering, the University of Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี -