นายอโชค เจน

  • ผู้ควบคุมดูแล

ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมดูแล

อายุ

51 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2565

การศึกษา
  • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
  • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ University of Delhi ประเทศฮินดัย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

จำนวน 47,300 หุ้น หรือ 0.001%