นายคริสโตเฟอร์ แอนโทนี่ เคนนีลลี่

  • ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Fibers

อายุ

54 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2565

การศึกษา
  • ปริญญาตรี Economics and Marketing, Swinburne University ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 2 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • 2562 - 2563
    ประธานทวีปยุโรป Juul Labs
  • 2551 - 2562
    ประธานทวีปเอเชีย Tetra Pak International
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี -