นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่

  • เลขานุการบริษัท
  • ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฎิบัติ

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

อายุ

53 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

15 กุมภาพันธ์ 2553

การศึกษา
  • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ University of Calcutta ประเทศอินเดีย
  • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
  • Chartered Institute of Management Accountants London – Intermediate
หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

18,704 หุ้น (0.000%)