นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา

  • หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อายุ

52 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2555

การศึกษา
  • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India, ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14,068 หุ้น (0.000%)