นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา

  • หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อายุ

54 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ปี 2012

การศึกษา
  • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
  • หลักสูตร E-learning CFO Orientation Accounting and Financial Preparation (CFO’s Orientation Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563
  • หลักสูตร E-learning CFO Refresh, Training for Continuing Accounting Knowledge (CFO’s Refresh course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

39,434 หุ้น (0.001%)