อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจทั่วโลกอย่างซื้อสัตย์ ยุติธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำที่ขัดกับนโยบายนี้ถือว่าเป็นการทำผิดที่รุนแรง

ดาวน์โหลดภาษา
แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต (CAC)

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยึดถือคุณค่าของการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นการต่อต้านการทุจริตจึงเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในการที่จะส่งเสริมจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมขององค์กร เรายังมีความเชื่อมั่นว่าการนำโครงการสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะสามารถลดความเสี่ยงได้

อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ดำเนินการจัดทำการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและสินบนในปี 2556 ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราต่อการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557 และเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและการตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เราจะยังคงรักษาและพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความมุ่งมั่นและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกับแนวทางที่เรากำหนด

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติงานโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทถือว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทในฐานะพลเมืองดีของสังคม

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในบริษัทในทุกลักษณะ โดยบริษัทตรหนักดีว่าพนักงานแต่ละคนของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเอกลักษณ์ซึ่งคำสัญอย่างยิ่งต่อบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความมุ่งมั่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำคัญต่อผลประกอบการทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และพนักงานทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการบาดเจ็บและโรคภัยต่างๆ โดยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมาตราฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยถูกรวมเข้ากับทุกขั้นตอนการทำงานของบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของโรคเอสที่มีต่อชุมชนทั่วโลก เราในคำมั่นว่าผู้ป่วยจะได้รับการปฎิบัติต่อด้วยความเอื้ออาทร ความเข้าใจ ปราศกาจการกีดกัน พร้อมด้วยมาตรการการป้องกันและการสนับสนุนทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อและเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดมาตราฐานด้านสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหหมายของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

ดาวน์โหลดภาษา

เราเคารพในสิทธิต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราหวังว่าเราจะได้รับการเคารพในลักษณะเดียวกันในฐานะที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และความลับทางการค้า

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

ดาวน์โหลดภาษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเก็บของมูลภายในของบริษัทเป็นความลับ นอกเสียจากได้รับมอบหมายในการดำเนินงานของบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ (โดยไม่คำนึงว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่) แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการแจ้งเบาะแส โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผ่านหัวหน้างานและเปิดเผยตนเอง

ดาวน์โหลดภาษา