นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลดภาษา
แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต (CAC)

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เข้าร่วมในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(CAC) และได้ดำเนินการจัดทำการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและสินบนในปี 2556 ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นของเราต่อการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในเดือนตุลาคม 2557 และประสบความสำเร็จในการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่สามในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและการตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เราจะยังคงรักษาและพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความมุ่งมั่นและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกับแนวทางที่เรากำหนด

ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา

นโยบายอื่นๆ

ดาวน์โหลดภาษา
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

บริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ ขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา
ดาวน์โหลดภาษา