นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี

 • กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

52 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 เมษายน 2564

การศึกษา
 • Magna cum laude; Reginald Lewis prize in international business law, J.D. Harvard Law School, USA
 • Master of Arts in East Asian Studies, Stanford University, USA
 • Bachelor of Arts in Quantitative Economics, Stanford University, USA
หลักสูตรการอบรม

N/A

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)

 • 22563 - 2564
  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 • 2558 - 2563
  ประธานกรรมการ, SAVE THE CHILDREN HONG KONG
 • 2547 - 2563
  Partner, สำนักงานกฎหมาย Sullivan & Cromwell LLP – New York and Hong Kong
 • 2538 - 2546
  Associate, สำนักงานกฎหมาย Sullivan & Cromwell LLP
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

- ไม่มี -