นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

67 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 ตุลาคม 2557

การศึกษา
 • Master of Science Industrial Engineering and Engineering Management, Stanford University Stanford, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science Civil Engineering University of the Pacific Stockton, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 196/2014
  • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 3/2018
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน 750,000 หุ้น หรือ 0.013%